คู่มือจิตอาสาผู้สูงอายุ

หนังสือ “คู่มือจิตอาสาผู้สูงอายุเพื่อสังคม” เป็นแนวทางให้บรรดาชมรมผู้สูงอายุเครือข่ายต่างๆ ใช้ข้อมูลในคู่มือนี้เป็นแนวทางในการจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับใช้เพื่อนผู้สูงอายุในชุมชนโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา

*ดาวน์โหลด คู่มือจิตอาสาผู้สูงอายุ ที่นี่

เนื้อหาในหนังสือมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นประมวลความรู้จากเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร ส่วนที่ 2 เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับชมรมผู้สูงอายุหวังว่าหนังสือ “คู่มือจิตอาสาผู้สูงอายุ” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ชมรมผู้สูงอายุองค์กร หน่วยงาน และจิตอาสา ไม่ว่าท่านจะอยู่ในวัยสูงอายุหรือไม่ก็ตาม เพราะเนื้อหาภายในเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้คุณสามารถบริหารจัดการสุขภาพของตนเอง และชมรมของตนเองได้

ด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างสมบูรณ์หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านแม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำงานในส่วนจิตอาสาแต่ก็สามารถปรับใช้ความรู้จากหนังสือเล่มนี้ในการดูแลผู้สูงวัยในบ้านได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณที่มา: ชมรมเครือข่ายผู้สูงอายุคาทอลิกประเทศไทย
122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *